صدر اعظم برای هشداری دوران مقابله با کوود۱۹ تقاضا می کند

نویسنده: کوشک روی

مترجم: هما ددوال

ضمن خطاب به مردم کشور به وسیله پروگرام ماهانه من کی بات از آل اندیا رادیو، صدر اعظم نریندر مودی گفت که جنگ علیه ویروس کرونا در کشور از مساعی جامع شدیداً براه انداخته شده است. او از مردم تقاضا کرد که در وضع وبای کوود۱۹ بیشتر محطاط و مواظب باشند طوریکه قسمت های عمده اقتصاد هندی گشایش مجدد یافته اند.

صدر اعظم گفت ۲۰۰ راه آهن با اقدامات کافی مواظبتی از سر گرفته شده‌اند. او افزود که خدمات هوای هم از سر گرفته شده اند و صنعت هوانوردی گامزن به مسیر عادی می شود. او اخطار داد که هیچ‌سستی یا لاپرواهی کارهای نیست و مردم باید فاصله اجتماعی، استفاده رو پوش و در خانه ماندن را تضمین نمایند. صدر اعظم تاکید نمود که بعد از مشکات و قربانی های زیاد ، پیشرفت کشور در مقابله با وبای ویروس کرونا نباید بیکار شود. 

صدر اعظم نریندر مودی از روحیه خدمات نشان داده شده مردم کشور ستایش نمود و آنرا بزرگترین قوت کشور توصیف نمود. او گفت که ما می دانیم و عقیده داریم که سیوا پرمو درم است یعنی خدمت خلق عالیترین مذهب است.  ضمن اظهار عمیقترین احتراماتش برای پرسونال طبی در سراسر کشور صدر اعظم نریندر مودی از روحیه خدمات از طرف دکتران، پرستاران، کارکنان بهداشتی، پولس و ژورنالیست ها ستایش نمود. او از گروپ های داوطلب زنان هم ستایش نمود که دوران این بحران جلو آمدند.

او از مثال مردم عادی کشور بنام ک سی موهن از تأمل نادو، گوتم داس از اگرتلا، راجو ای دویانگ از پتان کوت تذکر نمود که برای کمک دیگران در این وقت بحران جلو‌آمدند. او افزود که عده داستان های خدمات گروپ های داوطلب زنان از هر نوک و کونه کشور وارد می شوند.

آقای مودی از مساعی اشخاص برای بازی نموده نقش مثبت و فعال در مقابله با ویروس ستایش نمود. او مثال راجندرا یادو را تقدیم کرد که در ناسک ماشین سینیتایزیشن را با تراکتور اش پیوست. بسیاری از دکان‌داران دو گز کی دوری یعنی فاصله دو گز را تضمین دارند.

صدر اعظم گفت که دولت برای نجات و تشویق زحمت کشان و کارمندان مهاجرتی اقدامات می گیرد. او افزود که تصامیم اخیر توسط دولت اش گرفته شده اند و امکانات وسیع برای کار و شغل دهی، استخدام خود و صنعت کوچک را باز کرده اند. او اظهار اعتماد نمود که آتم نربهر بهارت یعنی هند متکی به خود کشور را به ارتفاعات بزرگتر خواهد برد.

صدر اعظم گفت که دوران وبای کرونا مردم درباره یوگا و ایورویدا سوال دارند و اخطیار کردنش راه زندگی است. او گفت که دوران وبای کوود۱۹ یوگا بیشتر مهمتر گردیده است.

صدر اعظم از مساعی دولت در مقابله با وبا و فاجعه های مختلف طبیعی ستایش نمود. او از جرأت مردم بنگال غربی و اودیسا در مقابله با طوفان امفان ستایش نمود. 

او گفت که قرنطینه زندگی را سست کرده بود ولی آن به ما فرصتی داد که به طبع نظر کنیم و حیوانات جنگلی هم آزاد حس نمودند.