صدر اعظم نریندر مودی بزرگترین تهضت جهانی واکسیون زنی کوود ۱۹ را براه می اندازد

صدر اعظم نریندر مودی امروز بزرگترین تهضت جهانی واکسیون زنی کوود ۱۹ را براه انداخته گفت که کمپاین واکسیون زنی کوود ۱۹ بر اصول های انسانی اساس دارد. آقای مودی پروگرام مذکور را به وسیله کنفرانس ویدیوی براه انداخت. او تاکیید نمود که کمپاین این قدر بزرگ در تاریخ کشور رخ نداده است. آقای مودی گفت که در اولین مرحله واکسیون زنی یک کرور نفر واکسیون خواهند داشت.  او گفت که هند در دومین مرحله ۳۰ کرور نفر را تحت واکسیون زنی خواهد گرفت. 

صدر اعظم از تمام ساینسدانان ستایش نمود که در چند هفته گذشته واکسین ضد کوود ۱۹ را انکشاف دادند. آقای مودی گفت که واکسیون های هندی به مقابل واکسیون های خارجی ارزانتر هستند ولی با استعدادهای خارجی برابری دارند.