صدر اعظم کمکِ مالی 1000 کرور روپیه به‌ایالتِ بنگالِ غربی و 500 کرور روپیه به ‌ایالتِ اودیشا برای عملیات راحت واسکان مجدّد اعلام می نماید

دولت مرکزی هند کمکِ مالی  بامبلغ 1000 کرور روپیه به‌ ایالتِ بنگالِ غربی و 500 کرور روپیه به ‌ایالتِ اودیشا فراهم خوهد نمود. صدر اعظم مودی و سرِوزیر ایالتِ بنگالِ غربی خانم  ممتا بنرجی از نواحی طوفان زده در ولسوالی ‌های جنوبی و شمالی 24 پرگنا در این ایالت‌ مشترکاً ارزیابی هوایی نمودند. صدر اعظم هند جبران با مبلغ دوصد هزار روپیه به‌ فامیل های مهلوکین در رویداد های مربوط به طوفان مذکور را اعلام کرد. صدر اعظم هند همچنین در روز جمعه اعلام کمک مالی با مبلغ 500 کرور روپیه به ایالت طوفان زده ادیشا نمود.