صدور حکم غیر ضمانتی علیه مبلغ اسلامی ذاکر ناییک بوسیله دادگاه خاص

محکمه خاص آژانس تحیقیات ملی در ممبی یک حکم غیر ضمانتی علیه ذاکر نایک مبلغ اسلامی بحث انگیز برای ترویج خصومت و نفرت میان گروه های ادیان از طریق تقریرات عمومی صادر کرده است. وی.وی پاتل قاضی مخصوص حکم مذکور را صادر نمود بعد از آن که اِن.اَی.اِی به محکمه مطلع ساخت که نایک باوجود احضار سه مرتبه در حاضر شدن پیش وی ناموفق گردید.