صدور مشاوری توسط اداره هوا شناسی برای طوفان شدید در ایالات جنوبی هند

اداره هواشناسی هند یک مشاوری راجع به طوفان شدید موسوم به “ساگر” برای ایالات تامل نادو،کیرلا،کرناتکا،گوا،مهاراشترا و مجمع الجزایر لکشدیپ صادر کرده است.مشاوری مذکور گفت که به احتمال زیاد برای طوفان شید طی ۱۲ ساعت آینده  وجود دارد.ماهیگران را برای نه رفتن به بحر خلیج و عدن و مناطق متصل در ۴۸ ساعت آینده مشاوره داده است.وضع دریا دوران ۲۴ ساعت آینده شدید خواهند ماند.