صندوق بین المللی پول بالای چالش خروج بریتانیا به او اخطار داد

کریستین لاجرورد سرمقام صندوق بین المللی پول اخطار داد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به این معنی دارد که وی در آینده برای اقتصاد آنکشور این قدر خوب نه خواهد شد که چنین حالا می باشد.ضمن سخنرانی در جلسه سران دولت جهانی دیروز در دبی، موصوف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مورد تقبیح قرار داد. بریتانیا  بتاریخ ۲۹ ماه آینده این اتحادیه را ترک خواهد گفت . کسب و کار های انگلستان برای یک عدم معامله خروج بریتانیا با اتحادیه بیم دارند زیرا که این امر می تواند باعث ضرر اقتصادی با اجرای تعرفه ، گمرک و دیگر موانع مابین بریتانیا و سرزمین اروپا شود.