طالبان خواستار یک قانون اساسی نوین برای افغانستان شده اند

طالبان خواستار یک قانون اساسی نوین برای افغانستان شده اند و برای یک سیستم اسلامی جامع جهت حکومتداری در آنکشور جنگ زده قول داد. این تقاضا در یک گردهمایی مهم با سیاستمداران ارشد افغاستان دیروز در روسیه پیش آمد که از این دولت کابل محروم ماند.شیر محمد ستانکزی که از هئیت طالبان رهبری می کرد ، طی جلسه در روسیه به شرکت کنندگان گفت که قانون اساسی دولت کابل غیر متعبر می باشد چونکه از غرب آورده شده است و در راه صلح مانع می شود. موصوف بیشتر افزود که این مخالف قانون اساسی اسلامی است و نیز گفت که یک دفتر تازه توسط علمای اسلامی نوشته خواهد شد. اعلامیه شورشیان بعد از هفته آمد وقتی که طالبان برای پایان جنگ ۱۷ روزه ، مذاکرات شش روزه با مذاکرات کنندگان آمریکی در دوحا انجام دادند.