طوطی : یک داستان کوتاه رابندرنات تاگور

مترجم: دکتر سوامی

تقدیم کننده : انظر نجمی