عاشوره در هند

نویسنده : دکتر مهدی باقر

تقدیم کننده: محمد انظر نجمی