عراق سیزده نفر بشمول یازده تن مقصر دانسته شده روی اتهامات مربوط به تروریسم را اعدام نموده است

عراق سیزده نفر بشمول یازده تن مقصر دانسته شده روی اتهامات مربوط به تروریسم را اعدام نموده است. وزارت انصاف امروز گفت که آنها شامل افراد مسئول برای بمب گذاری های موتری ، کشتارهای پرسونل قوای تامینیه و آدم دزدی ها بودند. بیانیه صادر شده توسط وزارت انصاف تاریخ ها ، محلات و یادیگر تفاصیل راجع به حملات را ذکر نکرد