عزیمت ۲۳۰۰ نفر از پرسونل نظامی برای سودان جنوبی

حدود ۲۳۰۰ نفر از پرسونل نظامی عازم سودان جنوبی برای پیوستن به ماموریت نگهدارصلح سازمان ملل متحده در کشور افریقایی جنگ زده می شوند. سخنگوی ارتش دگروال امن آنند دیروز در دهلی جدید گفت که ارتش هندی سهم حدود ۲۳۰۰ نفر از پرسونل برای کمک کردن به مساعی سازمان ملل متحد در آوردن صلح و حالت عادی در یک کشور جنگ زده سودان جنوبی می دهد. وی اظهار داشت که پرسونل نظامی که به ماموریت سازمان ملل متحد می پیوندند از گردان پیاده نظام هنگ گرهوال رائفلز تعلق دارند. طبق آمار رسمی ،هند بزرگترین سهم دهنده انباشته عساکر است و طی شش دهه گذشته حدود دو لک سرباز در نزدیک به ۵۰ از ۷۱ ماموریت نگهدار صلح ملل متحد تهیه کرده است