عمان: پایان یک عهد

نویسنده: دکتر لکشمی پرییا

مترجم: هما ددوال

با اشاره به خاتمه یک عهد، قابوس بن سعيد آل سعيد، که برای ۵ دهه حکومت داشت، در ۱۰هم جنوری بعد از بیماری طولانی در گذشت و راهی برای تغییر پاسبانی در کشور مهم خلیج را استوار نمود. سلطان قابوس یک حاکم مقام و منزلت بلند بود و در سراسر جهان احترامی داشت. سلطان ۷۹ سالگی به عمان ثبات و پالسی آزاد خارجی فراهم نمود و هم زمان کشورهای برجسته منطقه، عربستان سعودی و ایران توازن نگه داشت بعد از بر طرف کردن پدر محافظه کارش سعید بن تیمور در یک کودتایی غیر تشددی در ۱۹۷۰ سلطان قابوس بغاوت ظفار را سرکوب نمود، بندگی را لغو نمود، و به عمان بر راه مدرانیزه راهنمایی کرد و در ۱۹۹۶ اولین قانون اساسی را تقدیم کرد و به استحکام زنان به وسیله شمولیت شان در سیاست، بازرگانی و ورزش تشویق داد. پدر عمان مدرن برای مساعی اش در میانجگری در پرتو نقش حیاطی اش در ناحیه، در امضای قرار داد ذروی ایران ۲۰۱۵ و برای نقش وی منحیث میانجگر در با هم آوردن طرفین متحارب در یمن در سراسر جهان مورد احترام قرار گرفته می شود.

شبهات جانشینی مشکل در عمان بعلت غیاب جانشین طبعی به کنار گذاشته شدند. طوریکه شورای فامیل در حمایت و احترام پسند سلطان فقید برای جانشین  وی یعنی هیثم بن طارق آل سعید که عموزاده سلطان قابوس است تصمیم گرفت. هیثم بن طارق آل سعید قبل از بعهده گرفتن وزارت فرهنگ و میراث در سلطنت عمان، از دانشگاه آکسفورد تعلیم حاصل کرده بود. سلطان جدید کشوری را به ارث برده است جائیکه قابوس با تنها دستی منحیث صدراعظم، وزیر دفاع، وزیر مالیه، و وزیر امور خارجه و والی بانک مرکزی کار کرده است. برای اش آسان نخواهد بود که همان احترام و حمایت را داشته باشد که سلطان فقید داشت. وضع مالی شدید و بی کاری وسیع برای حاکم جدید چالینج عملی در امور داخلی عاید خواهند نمود، وقتی که فشار خارجی برای انتخاب طرفین در رقابت منطقوی آزمایش قوت اش در تضمین و اداره پالیسی خارجی بی طرفانه خواهد بود. تاهم بعد از سوگند وفاداری منحیث سلطان عمان، هیثم بن طارق اطمنان داد که او پالیسی های مناسبات دوستانه سلطان فقید را ادامه خواهد داد و کشور را مضافاً انکشاف خواهد داد.

مسقط سوگداری رسمی سه روزه را برای قابوس بن سعید اعلان کرد و اعلان کرد که در ۴۰ روز آینده بیرق ها در وضع نیم افراشته خواهند بود. کشوها، بشمول امریکا، انگلستان، ایران، عربستان سعودی، قطر، یو اِی ای، ترکیه، اردن، مصر و بحرین دلسوزی شان را تقدیم کردند و درباره درگذشت یک سیاست مدار بزرگ اظهار تأسف نمودن. صدراعظم هند نریندر مودی به رهبر عمان ارایه احترام عالی نمود و گفت که سلطان قابوس یک علامت صلح برای ناحیه ما و جهان بود و او را دوست واقعی هند توصیف نمود. وی افزود که جهان یک رهبر بزرگ و سیاستمدار را تلف نموده است که به سوی تضمین صلح در ناحیه و جهان متداوماً کار و کوشش نمود. وزارت امور داخله هند اعلان کرد که هند را۱۳ هم جنوری سوگداری ملی منحیث احترام به سلطان عالی مرتبه قابوس بن سعید آل سعید خواهد داشت. بیرق ملی در سراسر روز نیم افراشته شد. آقای مختار عباس نقوی، وزیر هند برای امور اقلیت از هئیت هند راهنمای می کند که در ۱۴ هم جنوری ۲۰۲۰ برای اریه تسلیت از طرف دولت و مردم هند از مسقط بازدید می کند.

ضمن اظهار تأسف بر در گذشت سلطان قابوس، صدراعظم مودی تذکر نمود که سلطان فقید رهبریت محکم برای انکشاف مشارقت استراتژیک بین هند و عمان فراهم نمود. آقای مودی به سلطان جدید تبریکات تقدیم کرد و گفت که هند مشتاق همکاری نزدیک با سلطان هیثم برای استحکام مزید مشارکت استراتژیک می باشد. هند و عمان مناسبات استراتژیک و صمیمانه دارند و هر دوی کشور در ساحه تجارت از زمان قدیم شروکایی طبعی اند. کارمندانه هندی تسهیمات مهم به انکشاف کامل سلطنت بعمل آورده اند. هند مشتاق تضمین مناسبات نزدیک با عمان تحت سلطان جدید با هما سطح می باشد که قبلاً بود.