عید بردن برای عروس ها در افغانستان

تهیه و تقدیم کننده: سیما احمدی