غذای هندی: روغن جوش

تهیه و تقدیم کننده: سیما احمدی