فاروق عبدالله : پاکستان کشمیر را با سرپرستی تروریزم حاصل کرده نمی تواند

سروزیر اسبق جمو وکشمیر فاروق عبدالله گفته است که پاکستان کشمیر را با سرپرستی تروریزم حاصل کرده نمی تواند. رهبر کنفرانس ملی دیروز به خبرنگاران در جمو گفت که پاکستان باید درباره سرپرستی تروریزم دوباره فکر کند و یک راه برای خارج شدن از آن را پیدا کند. وی اظهار داشت که پاکستان جمووکشمیر را با سرپرستی تروریزم حاصل کرده نمی تواند زیرا که تصمیم درسال ۱۹۴۷ گرفته شده است و آن نمی توان واژگون کرد. وی اظهار داشت که حکومت هند نیز باید درباره اقدام آینده اش فکر کند زیرا که پاکستان تروریزم در ایالت را توقف نخواهد داد