فروشندگان پترول اعتصاب پیشنهاد شده شان را لغو کردند

فروشندگان پترول اعتصاب پیشنهاد شده در سرتاسر کشور بتاریخ ۱۳ ماه جاری را لغو کرده اند. اجی بنسل رئیس انجمن کل هند فروشندگان پترول گفت که تصمیم مذکور بدنبال درخواست دولت گرفته شده است. اعتصاب مذکور برای فشار دادن برای مطالبات مختلف بشمول نفع بیشتری در قیمت و شمول اقلام پترول در مالیات اقلام و خدمات فراخوانده بود.