فریکوینسی ها

فریکوینسی ها برای برنامه دری از  بخش نشرات خارجئ

آل اندیا رادیو

برنامه صبحگاهی در فریکوینسی های۷۳۵۰/۹۹۱۰و ۱۱۷۳۵ کیلو  هرز پخش می شود  و برنامه شام گاهی در فریکوینسی های ۹۹۱۰ و ۱۱۵۶۰ کلیو هرز پخش می شود.