فستیوال نوراتری دز هند شروع می شود

فستیوال نوراتری، عبادت ربعالنوع دورگا، امروز شروع می شود.

در جمو و کشمیر نوراتری با جنب و جوش فراوان مذهبی شروع می شود. صدر اعظم مودی به موقع مبارک نوراتری به مردم هندی در کشور و خارج تبریکات نیک تقدیم کرد