فلسطین دیروز نماینده عالی اش به ایالات متحده را عقب کشید

فلسطین دیروز نماینده عالی اش به ایالات متحده را یک روز بعد از آنکه ایالات متحده سفارت خانه  اسرائیلی اش را به بیت المقدس انتقال داد عقب کشید. وزارت خارجه فلسطین در بیانیه ای گفت که رئیس دفتر سازمان آزادی خواه فلسطین در واشنگتن حسام زوملوت امروز به فلسطین مراجعت خواهد کرد. اقدام مذکور بدنبال احتجاج فلسطین علیه گشایش سفارت خانه ایالات متحده روز دوشنبه در بیت المقدس آمده است