قاضی رنجان گوگی قاضی القضات بعدی هند خواهد بود

قاضی رنجان گوگی قاضی القضات بعدی هند خواهد بود. وزارت عدلیه انتصاب گوگی را بروز پنجشنبه اعلام کرد. او جای قاضی القضات دیپک میشرا را خواهد گرفت، که در دوم ماه آینده بازنشسته خواهد شد. قاضی گوگی قاضی ارشد قضات دیوان عالی کشور پس از قاضی القضات میشرا است. او در ماه سوم اکتبر مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت و مدت تقریبی ۱۳ ماه را خواهد داشت. قاضی گوگی در سال ۱۹۷۸ به دادگاه ملحق شد و عمدتا در دادگاه عالی گواهتی کار می کرد. او در فبوری سال ۲۰۰۱ به عنوان قاضی دایمی دادگاه عالی گواهتی منصوب شد. او در سال ۲۰۱۰ به دادگاه عالی پنجاب و هریانه منتقل شد و بعد به عنوان رئیس دادگستری منصوب شد. او در ماه آپریل سال ۲۰۱۲ به عنوان قاضی دیوان عالی شد.