قالین های افغانستان

تقدیم کننده : آقای بهر الله صافی

تهیه کننده : آقای نوید جعفری