قانونگذاران بریتانیا در حمایت از تاخیر در برکست رای دادند

قانون گذاران بریتانیا در حق تأخیر ضرب العجل ۲۹م ماه جاری برای اخراج سلطنت متحده از اتحاد اروپا رای داده اند. اقدام مذکور در مجلس شواری ملی دیشب تصویب شد. اعضای پارلمان مهذا از اصلاح اقدام که از اجرای رفراندوم دیگری دوران مدت تاخیر را رد کرده اند. تأخیر در پروسه برکست اکنون متقاضی تصویب توافق آرای تمام کشور عضوی باقی مانده اتحاد اروپا خواهد بود