قرار است هند و چین سومین دورۀ مذاکرات برای تشنج‌ زدایی را در قسمت شرقی لداخ برگذار نمایند

ارتش‌های هند و چین در کوششی برای تشنج‌زدایی امروز دورۀ دیگری مذاکرات بسطح سپهبد را در قسمت شرقی لداخ بگذار می نمایند. این جلسه نیز چگونگی‌ها را برای قطع درگیری سربازان از منطقۀ حساس صورت نهایی خواهد داد. این سومین دورۀ مذاکرات بسطح سپهبد خواهد بود و منابع حاکی است که این در سیکتور چوشول در خط کنترل واقعی به‌ طرف هند برگزار خواهد شد. هیئت هندی بریاست سپهبد هاریندر سینگ در این مذاکراشتراک می کند درحالیکه احتمال می‌رود قوماندان بخش نظامی تبت از هیئت چینی راهنمایی کند