قضیه هلی کوپتری وی وی آی پی : کریستیان میشل بوسیله یک محکمه دهلی در حفاظت پنج روزه سی بی آی فرستاده شد

   محکمه دهلی کریستیان میشل را در قضیه فساد مبلغ ۳۶۰۰ کرور روپیه در فساد هلی کوپتر وی وی آی پی آگستا وسلن برای توقیف پنج روزه وی وی آی فرستاده  سی بی آی برای توقیف ۱۴ روز تقاضا کرده بود و گفت که می خواست میشل با ثبوت ها علیه او مقابله کند و پول بنهانی را کشف کند. وکیل میشل مهندا از محکمه تقاضا کرد کهاو را برای توقیف تقاضا بفرستد.