قوای امنیتی پاکستانی دیروز پنج بمب گذار انتحاری مظنون را هلاک کرد

قوای امنیتی پاکستانی دیروز پنج بمب گذار انتحاری مظنون را هلاک کرده و سعی حمله به یک مرکز عساکر نیمه نظامی در ایالت کویته ،ولایت نآرام بلوچستان خنثی ساخت.اردو گفت در یک بیانیه که یک گاری انفجاری و مملو از مهمات همراه با بمبگذاران انتحاری برای وارد شدن در مرکزی موسوم به مددگار کوشش نمودند ولی قوای امنیتی بطور سریعی کار کردند و حمله آوران را کشتند.چهار سرباز در این مقابله با حمله کنندگان زخمی شدند. بطور فوری هیچ گروه جنگجویان برای این حملات ادعای مسؤلیت نه کرد.