قوای امنیتی یک پناهگاه تروریستی را ویران ساختند

قوای امنیتی یک پناهگاه تروریستی را ویران ساختند و یک تعداد کثیر اسلاح و مهمات در ولسوالی پونچ، ایالت جمو وکشمیر بازیافته است.پس از اینکه یک تیم مشترک اردو و پولیس دیروز بدنبال اطلاع نهانی ،یک عملیات جستجوی در کات پانجل  نالا واقع در ناحیه چپریان براه انداخت. نهانگاه مذکور دارای انبار بزرگ اسلحه و مهمات داشت.