لفاظی بی بنیاد پاکستان درباره کشمیر

رهبریت پاکستان به نظر می آید از زمان عقب کشی مقام مخصوص جمو و کشمیر و تقسیم ایالت در خاک مرکزی در وضع بی نظمی و اغتشاش می باشد.صدراعظم پاکستان عمران خان در هر فرصت مناسب به هند تهدید می دهد که حتی مربوط به جنگ ذروی و استفاده زبان توهین آمیز و فحاش علیه هند می باشد.او گفت که دو کشور نزدیک به مناقشه مستقیم نظامی خواهند آمد اگر جهان برای بازداشتن تصامیم هند راجع به کشمیر اقدامی نگیرد.وزیر خارجه اش شاه محمود قریشی با مطابقت به لحن عمران خان گفت که جنگ چاره ای برای حل مناقشه کشمیر نیست.وزیر راه آهن پاکستان شیخ راشد در جلسه عمومی گفت که او جنگ بین دو کشور در ماه اکتوبر و نوامبر را می بیند.این فقدان ارتباط واضحاً حس نامیدی و محرومیت که اقدام دولت هند در پاکستان ایجاد کرده است را منعکس می کند.

باوجود بهترین مساعی برای شامل کردن جامعه بین المللی درباره مسئله کشمیر، پاکستان در اخذ کدام عکس العمل حمایتی ناکام شده است.کشورها مثل آمریکا، روسیه،فرانسه و انگلستان واضحاً به پاکستان گفتند که اقدام گرفته شده ای دولت هند در کشمیر مسئله داخلی هند است و متقاضی کدام مداخلت بیرونی نمی باشد حتی چین که دوست همه اوضاع پاکستان، در حمایت پاکستان درباره مسئله مذکور جلو نیامد.باوجود این عمران خان برای رکود یک ساعت در روز جمعه گذشته در پاکستان تقاضا کرد. معهذا آن یک نمایش ناکام بود طوری که بیشتر از اتباع پاکستان برای رکود حاضر نشدند.

عمران خان بعلاوه برای بردن مسئله مذکور به سازمان ملل متحد و محکمه قضایی بین المللی اعلان کرده است و فراموش نمود که اعضای دائمی شورای امنیتی ملل متحد قبلاً در حق هند موقف شان را واضح کرده اند. 

نتیجه این نامیدی رهبریت پاکستان درباره مسئله اجرای مذاکرات با هند هم منقسم می باشد.وقتی که عمران خان می گفته است که اجرای مذاکرات با هند هیچ نتیجه به دست نخواهد داد، وزیر خارجه اش شاه محمود قریشی گفت که پاکستان آماده اجرای مذاکرات با هند می باشد.این به انکار عمران خان از گزارشات رسانه درباره آمادگی اسلام آباد برای اجرای مذاکرات با هند منتج گردیده است.

موقف دائمی هند این است که مذاکرات با پاکستان از سر گرفته می تواند فقط اگر اسلام آباد استعمال ترورزیزم را منحیث پالیسی دولتی اش علیه هند و کشور های دیگر را بازدارد.وزیر امور خارجه هند دکتر اِس جیشنکر  تکرار نموده است که هند آماده اجرای مذکرات با پاکستان درباره مسایل دیگر برجسته ماسوای جمو و کشمیر در محیط آزاد از ترور و تشدد می باشد.

پاکستان مساعی اش برای اخذ نمودن حمایت کشورهای دیگر بشمول کشورهای اسلامی را ادامه می دهد.اخیراً آن در نام تخلفات متهمه حقوق بشری در کشمیر با عربستان سعودی و کویت در تماس بوده است.حقیقتی که چند از کشور اسلامی برجسته برای افتخار نمودن صدراعظم هند نریندر مودی حتی بعد از تصمیم اش راجع به کشمیر انتخاب نموده اند. آقای مودی فقط چند روز پیش با عالی ترین جایزه ملکی بنام ” جایزه زاید” توسط امارات متحده عرب مورد افتخار قرار گرفته شد که به پاکستان اشاره واضح ابلاغ نمود که امارات مناسبات با هند را مهم تر درک می کند و با لفاظی بی بنیاد رهبران پاکستان متاثر نخواهد شد.

پاکستان نباید درباره تخلفات حقوق بشری در کشمیر حرف زند وقتی که اسلام آباد خودش تخلفات وحشیانه حقوق بشری در ولایات بلوچستان و خیبر پختون خواه و کشمیر متصرفه پاکستان را ادامه می دهد. پاکستان باید ادارک حقایق زمینی بکند و اقدام اصلاحی را بگیرد، بجای این که وقت و انرژی را بر لفاظی ضد هند تلف نماید. فقط آن راهی برا ی حل مسائل برجسته بین دو کشور را استوار خواهد کرد و بنیاد های مناسبات خوبی همسایگانه را بنا خواهد نهاد.