ماسکو تحقیقات بین المللی که طبق آن یک موشک روسیه طیاره اِم.اِچ۱۷ در سال ۲۰۱۴ میلادی در اوکراین را سقوط کرد، رد نمود

ماسکو یک تحقیقات بین المللی که طبق آن یک موشک روسیه طیاره اِم.اِچ۱۷ در سال ۲۰۱۴ میلادی در اوکراین را سقوط کرد، رد نموده است.در یک بیانیه وزارت دفاع روسیه گفته است که هیچ اسلاح سرحد روسیه و اوکراین را عبور نکرده است و برای فاجعه مذکور کیو را متهم ساخت.وزارت دفاع مذکور اوکراین را برای ناموفق شدن در مواجه با فاجعه مذکور که ۲۹۸ تن را به مرگ رساند.قبل از این تیم مشترک تحقیقات در رأس هلند گفت که موشک که طیاره مذکور را در اوکراین شرقی سقوط داد از طرف اردو روسیه آمده بود