متارکه جنگ طالبان افغان و تاثرات اش

نویسنده : دکتر اسمیتا

مترجم : هما ددوال

دولت افغان و رهبران طالبان متارکه جنگ موقتی را دوران رخستی های مورد نظر عید الفطر اعلان کرده اند. دولت افغان گفت که آن از ۱۲ تا ۲۰ جون عملیات نظامی را باز خواهد داشت و طالبان هم از ۱۵ تا ۱۸ جون دست به عملیات ضد دولت نخواهند زد. متارکه جنگ دولت افغان گروپ های جنگجوی خارجی ، بالخصوص داعش محلی و القاعده را در این شامل نکرده است . معهذا کشور توسط بمباردمانی های تروریستی ویران شد که به تلفات بیش از ۵۰ زندگی معصوم در ماه مقدس رمضان منتج گردیده است.

طالبان گفت که متارکه جنگ اش به نیروهای ناتویی تحت سرپرستی امریکا توسعه نایابد نیروهای ناتویی تحت سرپرستی امریکا تقریباً ۱۵۰۰۰ عسکر در افغانستان مستقر دارد. طالبان بعلاوه گفته است که آنها در صورت کدام حملات از خود شان دفاع خواهند نمود. اولین مرتبه است که گروپ مذکور برای آتش بس با دولت افغان موافقت نموده است که هدف خاتمه مناقشه ۱۶ سال دارد. اعلامیه متارکه جنگ یک تصمیم جرأت مندانه هر دو طرف است و اگر تحمیل شود چنین قرار داد بی نظیر خواهد بود و از اقدام محکم بسوی مذاکرات سلح نمایندگی کرده می تواند.

هند در پروسه تعمیر مجدد افغان بازی کن کلیدی است و آسیب دیده حملات تروریستی براه انداخته شده طالبان بوده است. دهلی جدید با دقت از تحولات دوران متارکه جنگ نظارت خواهد نمود. هند چند سال پیش از اقدام رئیس جمهور افغان اشرف غنی برای باز کردن مذاکرات مستقیم با شورشیان طالبانی استقبال نموده بود ولی نمایان هم کرده بود که موقف دهلی جدید واضح است که هیچ مصالحه با تروریزم ممکن پذیر نیست یا اقدام باید علیه حامیان تشدد و تروریزم گرفته شود.

از زمان ورود امریکا در ۲۰۰۱ در افغانستان این اولین مرتبه بود که طالبان برای متارکه جنگ به موقع عید موافقت کرده بود.  در ماه فروری رئیس جمهور غنی ادراک سیاسی عاقبت کار با طالبان پیشنهاد کرده بود که برای پروسه مذاکرات صلح نقطه آغازی شده بتواند. اعلامیه شگفت آور آقای غنی راجه به متارکه جنگ

 خواهش او برای تاسیس پروسه صلح را نمایان کرد که به مناقشه گذشته را خاتمه دهد که حتی حامیان اش می گویند که از نیروی ارتش برده شده نمی تواند. دولت افغان پیامیه به جهان و نیز به طالبان فرستاده است که آن برای هر عمل ممکنه برای خاتمه مناقشه آماده است. اقدامات اخیر صلح بشمول جلسه دانشوارانه مذهبی در اندونیزی و کابل اشاره می کند که دولت افغانستان و حامیان بین المللی اش خواهان مناقشه طولانی افغان با هر قیمت آماده هستند.

طرف دیگر طالبان در افغانستان جنگ تلخ با هدف نهایی حکومت بر  کشور براه می انداخته است و تفسیلات سخت قانون اسلامی را عاید می کرده است. طالبان افزایش بزرگ نیرو داشته بود و از عملیات ضد دولتی اش بطور زیاد بهره مند شده بود. آن قسمت های وسیع نواحی دهی و افغانستان کوهستانی را تحت کنترل دارد وقتیکه دولت افغان گرفت اش بر نواحی پر جمعیت شهری دارد. معهذا تصمیم شان برای متارکه جنگ ادراک این بود که با وجود صلاحیت عاید کردن چالش و خیم به دولت و تضمین کنترل روی نواحی وسیع افغانستان دهی ، آن در اخذ اهداف اش بوسیله نیرو قادر نبوده است. متارکه جنگ بی مشروط به طالبان وقت برای فکر و بررسی نتایج منفی کمپاین تشددی شان فراهم خواهد نمود.

اگر دولت افغان و طالبان تحمیل متارکه جنگ کرده می توانند آن منحیث تمرین مهم اعتماد سازی ثابت شده می تواند. متارکه جنگ فرصتی برای طالبان فراهم خواهد نمود که ثابت کنند که آن فرماندگان جنگ جویی و واحد های شان در سراسر کشور را کنترل کرده می تواند و نقش اش منحیث شریک عمده در مذاکرات آینده  را استحکام دهند. رهبران طالبان برای رهایی محبوسین و گزر محفوظ فامیل ها برای ملاقات با خویشاوندان در هر دو طرف خطوط نبرد وعده داده است.

 ملل اسلامی مثل اندونیزی و عربستان سعودی در مساعی صلح شامل خواهند بود. آنها منحیث میانجگر و سومین طرف پر اعتماد کار خواهند کرد. اگر متارکه جنگ فعلی توسط دپلوماسی قابل از جامعه بین المللی حمایت یابد و معملات مثبت متداوم بین طالبان و دولت ادامه یابد این متارکه جنگ دو طرف به پروسه کامل صلح منتج گردیده می تواند.