متحد شدن شش حزب عمده مدهیسی ها در نیپال

در نیپال، شش حزب عمده مدهیسی ها متحده شده اند و یک حزب سیاسی نوین جهت داشتن یک اتحاد بزرگتر، نیرو تشکیل کردند که برای بدست گرفتن اهداف عمومی شان قادر خواهد بود. در ابتداء رهبران حزب ترای مدیسی لوکتانترک، حزب سدبهاونا، حزب راشتریه مدهیسی، ترای سدبهاونا و مدهیسی جن آدیکار فورم گنتاترک دیروز در کاتمندو برای وحدت و تشکیل حزب راشترایه جنتا اعلان کردند. در عین حال پوشپا کمل دهل صدراعظم آنکشور امروز رهبران مدهیسی ها را برای دوره بعدی مذاکرات مدعو نمود. احزاب مدهیسی ها برای اصلاح قانون اساسی روی مسائل مختلف بشمول علامت گذاری مجدد سرحدات ولایتی، نمایندگی بیشت، تبعیت و زبان، قبل از انتخابات محلی ۱۴ م ماه می  تقاضا می کنند.