مجلس اتحادیه اروپا برای مجازات مجارستان برای نقض هنجارهای دموکراتیک رای داد

 

قانونگذاران اتحادیه اروپا اکثریت به نفع اجرای اقدامات مجازات علیه دولت مجارستان برای رفع قوانین دموکراتیک رای دادند. بیش از دو سوم از اعضای پارلمان اروپا، اولین بار در برابر یک کشور عضو تحت قوانین اتحادیه اروپا، از اعمال تحریم حمایت کردند. رای بی سابقه ای در پارلمان در شهر فرانسوی استراسبورگ می تواند اجازه دهد که حقوق مجلس اتحادیه اروپا برطرف شود. جین کلود جنکر، رئیس اتحادیه اروپا، پیش از رای گیری گفت که این کمیسیون در سخنرانی سالانه اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا مقاومت خواهد کرد. ویکتور اوربان، از سال ۲۰۱۰ که قدرت را در اختیار دارد، به دادگاه ها، رسانه ها و گروه های غیر دولتی فشار آورد و همچنین از پذیرش پناهجویانی که به اروپا سفر می کنند، انکار می نماید. گرچه اتحادیه اروپا اغلب اعتراض کرده است، به شدت نتوانسته است آنچه را که منتقدان آن را به عنوان اقتدارگرایی رو به رشد اوربان تحمیل می کنند متوقف کنند.