محکمه بنگلادش حمله به تظاهرات سیاسی ۱۹ ساله را محکوم کرد

در بنگلادیش 19 نفر برای تقش شان در حمله محلک بمب دستی در ریل سیاسی ۲۰۰۴ در داکا برای اعدام محکوم شده اند. محکومین شامل وزیر اسبق و معاون وزیز اسبق می باشند. هر دوی آنها رهبران حزب نشنل لست ینگلادیش می باشند که در آن زمان بر اقتدار بود. رئیس فعال فعلی حزب مذکور طارق رحمان  در وضع غیابی در زندان محکوم شده بود. حمله مذکور بر ریلی عوامی لیک به هلاکت ۲۴ نفر منتج گردید. رهبر عوامی لیک شیخ حسینه اکنون صدراعظم کشور است. صدها نفر دیگر در انفجار بیست و یکم آگست ۲۰۰۴ زخمی شدند وقتیکه شیخ حسینه قرار بود پیش هزاران حامی اش نطق اش را پایان دهد