محکمه بین المللی جنایات روز سه شنبه در هاک ، آقای لوران جی باگبو

رئیس جمهور اسبق کشور ساحل عاج را از تمام اتهامات جنایات علیه بشریت طی خشونت بعد از انتخابات در این کشور غربی افریقایی رو سفید کرد.قاضیان گفت که وکیلان در نشان دادن شواهد یک پلان عامه برای برانگیختن خشونت ناموفق شدند.محکمه برای رهایی فوری اش نیز حکم فرمود.تظاهرات ظهور کردند وقتی که جی باگبو برای قبول کردن این انکار کرد که او انتخابات متنازعه فی را پیش رقیب اش آلاسین اوتارا باخته بود.سه هزار نفر هلاک و پنج ملیون تن در تشدد مذکور بی جا شدند.آقای جی باگبو توسط نیروهای حامی رقیب اش، اوتارا توقیف شد و در سال ۲۰۱۱ میلادی به هاگ فرستاده شد.