محکم سازی گروه کشور های آی بی اِس اِی یا “ابسا”

نویسنده: سفیر اشوک سجّن هار

مترجم : محمد انظر نجمی

یک جلسه نمایندگان کشور های آی بی اِس اِی یا “ابسا”، گروهی مشتمل بر هند، برازیل و افریقای جنوبی در کوچی ولایت کیرالا در هند برگزار شد. این جلسه بدنبال نهمین جلسه کمیسیون وزارتی سه جانبه “ابسا” که در حاشیه اجلاسیه اسامبله عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر ۲۰۱۸در نیو یارک صورت گرفته بود، برگزار شد. “ابسا” یک فورم ممتاز می باشد که هند برازیل و افریقای جنوبی را گردهم می آورد؛ این سه کشور دیموکراسی های بزرگ و اقتصاد های عمده از سه قاره مختلف می باشند. این کشور ها با چالش های مشابهی رو برو هستند. اینها ملل رو به رشد، کثرت گرایانه، کثیر کلتوری، کثیر نژادی، کثیر لسانی و کثیر مذهبی می باشند. فورم “ابسا” که در جلسه وزرای خارجه شان در براسیلیا در ماه جون ۲۰۰۳ براه انداخته شده بود، سال گذشته جشن ۱۵همین سالگرد خودرا گرفت.

“ابسا” یک گروه جنوب جنوب کشور های همفکر، متعهد به انکشاف دوامدار جامع، در تعقیب فلاح و بهبود مردم شان و از جهان رو به رشد می باشد. اصول و ضوابط و ارزش هایی که از فورم دیالوگ “ابسا” پشتیبانی می کنند، عبارت از دیموکراسی اشتراکی، احترام از حقوق بشر، حکومت قانون و تحکیم چند جانبه گرایی می باشند. “همکاری ابسا” شور و مشورت و همآهنگی دولت به دولت روی مسائل جهانی حایز علاقه مشترک؛ همکاری سه جانبه روی ساحات و پروژه های محکم بخاطر منافع مشترک این سه کشور؛ و کمک به دیگر کشور های رو به رشد از طریق براه اندازی پروژه ها با “صندوق ابسا” را شامل دارد. موفقیت”ابسا” بطور واضح درجه اشتیاق و امکان پزیری همکاری جنوب جنوب ماورای ساحات مرسومی مبادله متخصصین و تربیت را جلوه گر می سازد.

تاکنون پنج جلسه سران “ابسا” برگزار شده اند. پنجمین جلسه سران “ابسا” در ماه اکتوبر ۲۰۱۱ در پریتوریا منعقد شده بود. ششمین جلسه سران “ابسا” قرار است که با میزبانی هند برگزار شود. ششمین جلسه سران بعلت عدم فراهمی تاریخ های مساعد به رهبران این سه کشور موخر شده است. اهمیت انعقاد ششمین جلسه سران در آینده نزدیک بوسیله تمام رهبران شناخته و پذیرفته شده است و توقع می رود که این جلسه سران زود پس از خاتمه چرخ انتخابات در سه کشور مذکور صورت گیرد. باید متذکر شود که جلسات سطح وزارتی و عملیاتی بطور مرتب صورت می گیرند تا همکاری میان این سه کشور رشد و تماس شان  از طریق برنامه ها و فعالیت های مشترک توسعه یابد.

یکی از پروژه های عمده براه انداخته شده بوسیله این سه کشور در سال ۲۰۰۴ میلادی “صندوق ابسا” برای خاتمه ناداری و گرسنگی می باشد. این یک ابتکار بی نظیر است که از طریق وی پروژه های انکشافی در کشور های رو به رشد اجرا می شوند. تاکنون ” ابسا” از ۳۱ پروژه در ۲۰ کشور رو به رشد شریک در ساحات آب آشامیدنی ، زراعت و خواربار، انرژی خورشیدی،  نظم و اداره ضایعات ، صحت وغیره، با هدف تسهیم دست آورد اهداف انکشاف دوامدار پشتیبانی نموده است.

“صندوق ابسا” چندین شناخت و تصدیق کلیدی از جمله جایزه اشتراک جنوب جنوب ملل متحد در سال ۲۰۰۶، یک جایزه اِم دی جی برای همکاری جنوب جنوب در سال ۲۰۱۰ و جایزه قهرمانان جنوب جنوب در سال ۲۰۱۳ ضمن شناسایی سهم این سه کشور در تجربیات انکشافی در قسمت های دیگر جهان از آن خود کرده است.  یک عنصر دیگر مهم همکاری سه جانبه “ابسا” تمرینات مشترک قوای بحری در ساحه دفاع می باشد. تاکنون سه برنامه تمرینات مذکور برگزار شده اند و آخرین  آنها ماورای ساحل افریقای جنوبی در ماه اکتوبر ۲۰۱۸ رخ داده است.

جلسه نمایندگان ابسا  در کوچی از فعالیت های اخیر بررسی و روی طرق برای تحکیم همکاری، بویژه در ساحات سیاحت و اشتراک جنوب جنوب شور و بحث کرد. نمایندگان مذکور از بسیاری برنامه ها برگزار شده دوران یک سال گذشته بمطابق ۱۵ همین سالگرد “ابسا” ستایش کردند و روی اولین سخنرانی یادگاری آزادی گاندی – ماندیلا  ایراد شده بوسیله رئیس جمهور افریقای جنوبی در ماه جنوری ۲۰۱۹  در دهلی جدید ابراز مسرت و شاد مانی نمودند. جلسه نمایندگان مذکور تقویت مزید به همکاری رو به رشد میان کشور های عضو “ابسا” فراهم نمود.