مدیر عمومی ملل متحد گفت کشتار حافظ صلح مصر در مالی جرایم جنگ را بوجود آورده می تواند و متقاضی عمل سریع شده است

آنتونیو گوتیرس مدیر عمومی ملل متحد گفت کشتار حافظ صلح مصر در مالی جرایم جنگ را بوجود آورده می تواند و متقاضی عمل سریع شده است. رئیس ملل متحد با صادر بیانیه ای جزیات بمباری مهلک داده که علیه قافله وسایل نقلیه در مرکز مالی نزدیک سرحد با برقینافاسو وابسته به مشن ملل متحد اِم آی اِن یو اِس اِم اِی ( منوسما) صورت گرفت. یک مین پیشرفته طرف جاده که با اصابت قافله حافظ صلح ملل متحد در مالی منفجر شد در اثر آن ۱ نفر پوشیدن  کلاهخود از مصر کشته شد و ۴ تن دیگر جراحت دیدند.