مذاکرات دوجانبه بین صدراعظمان هند و استرالیا

صدراعظم مودی با همرتبه استرالیایی اش مالکوم ترنبال صبح سه شنبه مذاکرات داشت.در جلسه مختصر شان دو طرف درباره مسائل مفاد متقابله بشمول مسائل بین المللی، منطقوی و دوجانبه تبادله نظریات کردند. هر دو رهبر درباره اکتشاف امکانات مهم برای همکاری مزید در نواحی مختلف جر و بحث کردند.

آقای مودی با صدراعظم ویتنام نگوین جوان فوک هم مذاکرات اجرا نمود. آقای مودی با صدراعظم جاپان و نیوزیلند و سلطان برونی مذاکرات دوجانبه خواهد داشت. صدراعظم مودی در دوازدهمین جلسه سران آسیای شرقی و در پازدهمین جلسه سران هند و آسیان در مانیلا امروز اشتراک می ورزد