مذاکرات هند و امریکا در زمان چالینج آمیز

 نویسنده:پروفیسور چنتامنی مهاپاترا

مترجم : هما ددوال

نهمین دوره مذاکرات امنیتی و استراتژیک بین هند و امریکا میان مسایل مشکل منتظر حل بین دو کشور اجرا شدند. قیودات امریکا علیه ایران و روسیه و نیاز برای توسعه معافیب به هند که توسط دستگاه اداری ترمپ داده شده بود، تصمیم امریکا برای از بین بردن هند از فهرست جی اِس پی، تقاضا از هند برای نخریدن نفت از ونزوئلا، تنش متداوم تجارت و حل های مورد انتظار مسئله ویزه اِچ -۱ بی چند از این مسایل حیاطی و جدی می باشند.

مسیون اخیر ویجی گوکهله، سکرتر خارجه هند به واشتنگتن دی سی برای اجرای این دوره فعلی مذاکرات دو جانبه امنیتی و استراتژیک با مقامات همرتبه امریکی اش، بالخصوص با معاون وزیر خارجه برای کنترول سلاح و امنیت بین المللی، ایندریا تھامسن بود.

همینطور سکرتر اضافی در شعبه خلع سلاح و امنیت بین المللی در وزارت امور خارجه، ایندرا منی پاندی برای ریاست مشترکه سومین دوره مذاکرات فضایی هند و امریکا با دکتر ایلیم دی اِس پوبلیت، سکرتر اضافی امریکا برای کنترول سلاح، تصدیق و تعقیب از پایتخت امریکا بازدید نمود.

نهمین مذاکرات هند و امریکا بدون تردید در محیط صمیمانه و دوستانه اجرا شد و مسایل دامندار به میان آورده شدند که شامل جلوگیری گسترش ذروی، بازرسی سازمان های تروریستی از دسترس به اسلحه جات ذروی، استحکام مزید همکاری ملکی بوسیله تاسیس ریکتور های ذروی امریکا در هند و ادامه حمایت امریکا از عضویت هند در گروپ تدارک کننده گان ذروی اِن اِس جی بودند. بعلاوه، نظریات و اطلاعات در نواحی تهدیدات اساس فضا و فرصت های اکتشافی برای همکاری دو جانبه و کثیر الجانبه درباره مسایل مربوطه فضا هم مورد تبادل قرار شدند.

مذاکرات مذکور در پرتو حمله مهلک توسط بمب افگن انتحاری گروپ تروریستی اساس پاکستان، جیش محمد بر دسته نیروی نیمه نظامی سی آر پی اِف در ناحیه پولواما در ایالت جمو و کشمیر هند صورت گرفتند. دستگاه اداری ترمپ بطور باز از حمله تروریستی مذکور مذمت نمود و تقاضا کرد که پاکستان علیه تمام عملیات تروریستی در خاکش اقدامات جدی بگیرد و پاکستان را علیه استعمال غیر قانونی طیاره اِف -۱۶ فراهم شده امریکا علیه هند اخطار داد.

نشریه اجرا شده بعد از مذاکرات از رویداد مخصوص راجع به آجندای وسیع مذاکرات امنیتی و استراتژیک تذکر نکرد ولی شکی وجود ندارد که سکرتر خارجه هند ثبوت سؤ استفاده طیاره اِف -۱۶ توسط پاکستان فراهم کرده باشد. دستگاه اداری ترمپ در زمان های اخیر موقفش علیه عدم اقدام پاکستان راجع به مسئله تروریزم را سخت تر کرده است و حتی کمک اقتصادی به آن کشور را باز داشته است.

اقدام امریکا در باز داشتن پاکستان از ترک پالیسی حمایت ساکت اش از گروپ مختلف تروریستی واقع در قسمت های مختلف خاکش ناکافی بوده است. حادثه پولواما و حملات متداوم تروریستی در افغانستان تصدیق واضح شمولیت پاکستان در عملیات تروریزم علیه مفاد امریکا و هند در آسیای جنوبی می باشد.

طرف هند مسئله عدم همکاری از چین در مقابله با تروریزم در آسیای جنوبی را هم اقامه نموده است. ضمن مذمت از تروریزم در ولایت شن جیانگ اش، بیجینگ رخ اش به طرف دیگر نمود. وقتیکه مسئله مسعود اظهر پیش شورای امنیتی ملل متحد برای اعلان نمودن اش منحیث تروریستی اعلان شده ملل متحد به میان آورده شد.

مسئله که متقاضی حل می باشد به تجارت هند و امریکا مربوط است. اختلافات تجارت بین دو کشور باید با توافق آرا حل و فصل شوند که از همکاری امنیتی و دفاعی بین دو کشور تحفظ کند. این همه مسایل نیاز دارند مذاکرات بالغانه برای حل با وقت رسیده داشته باشند. مذاکرات امنیت و استراتژیک هند و امریکا باید توسط مذاکرات اقتصادی و امنیتی دنبال شوند طوریکه مسایل اقتصادی و امنیتی بطور روز افزون در نظم جهان موجوده مهم تر می گردند.