مذاکره همکاری آسیای: فروغ مشارکت برای صلح و سعادتمندی

نویسنده: دکتر محمد مدثر قمر

مترجم: دی دی سوامی

شانزدهمین  جلسه وزارتی مذاکره همکاری آسیا مخفف به اِی.سی.دی طی این هفته در دوحه دائر گردید. اِی. سی. دی ابتکاری است که در سال ۲۰۰۲ از طرف ۱۸ تن از اعضای بنیانگذار با هدف فروغ به استقلال درمیان کشور های آسیایی، افتتاح گردیده بود. هدف عمده اِی. سی. دی، ایجاد رابطه مفقود از طریق الحاق هر کشور آسیایی و تاسیس جامعه آسیایی بدون دوبل کردن دیگر موسسات یا ایجاد بلوکها علیه یک دیگر، است. فعلا” این موسسه مشتمل بر ۳۴ عضو است و توجه اش متمرکز به دو جنبه، مذاکره و پروژه است. از همان روز افتتاح، جلسه وزارتی اش هر سال دائر میگردد و پروژه های عمده اش فروغ به همکاری در زمینه های نیرو، زراعت، بائیتکنولوژی، جهانگردی، امحای ناداری، توسعه اطلاعات و تکنولوژی، تحصیلات الکترونک و همکاری مالی است.

طی  شانزدهمین جلسه وزارتی، توجه متمرکز به بحث و مذاکره استراتیژیها جهت نائل آمدن به اهداف بزرگتر رشد پایدار از طریق مشارکت در شش  صحنه عمده همکاری انرژی، امحای ناداری، تاسیس زیر بنای ترابری، محیط پاک، فروغ به جهانگردی و زراعت می باشد. جلسه مذکور احتیاج استحکام همکاری بشمول همه برنامه ها و ابتکار متوجه به تسهیلات سازی و توسعه تجارت منطقوی، ترابری، افزایش سرمایهگذاری و فروغ به توسعه زیر بنا را مهم شمرد. در این مورد جلسه مذکور اهمیت توسعه اِی. سی. دی بحیث مکانیرم همکاری منطقوی برای فروغ به توسعه پایدار از طریق تحفظ جو، بشمول رشد اجتماعی- اقتصادی و اثبات سیاسی را مورد تاکید قرار داد.

نواحی دیگر که طی جلسه وزارتی مورد بحث و مذاکرات قرار گرفت، تعلیم و تربیت و دانش و اقتصاد بود و برای فروغ به آموزش و پرورش، قرار داد همکاری درمیان شش دانشگاه آسیا روی خط ، دانشگاه سیام تائیلند، دانشگاه بین المللی دفودل بنگلا دیش، دانشگاه پنجاب هند، دانشگاه سورابیای اندونیزیا و دانشگاه اورلیدی فاطمه امضا گردید. تصمیم گرفته شد که یک مرکز دانشگاه برای شبکه مخابرات مذاکرات اِی. سی. دی در دانشگاه سیام تاسیس نموده شود تا همکاری تعلیمی درمیان کشور های اِی.سی.دی سهل گردد.

در پایان چلسه وزارتی اعلامیه دوحه صادر شد که در آن نیاز مذاکره و همکاری  در میان کشورهای اِی. سی. دی و موسسات بین المللی بهدف افزودن رتبه آسیا و توسعه رقابت جهانی اش یاد داشت شده است. اعلامیه یاد داشت نمود که پیشرفت قابل ملاحظه  در راه حصول تثبیت و رشد اقتصادی در آسیا طی دهه گذشته و ظهور آسیا بعنوان قوه رانش رشد اقتصادی و مشارکت عالمی، بدست آورده شده است. این نیز در جلسه تصمیم گرفته شده بود که هفدهمین جلسه وزارتی اِی. سی دی در ترکیه دائر خواهد گردید و صدارت جلسه بعهده آن کشور خواهد بود. در جلسه، پیشنهاد قطر در مورد میزبانی سومین کنفرانس سران اِی.سی.دی در سال ۲۰۲۰، مورد استقبال قرار گرفت و پیشنهاد تجلیل هجدهمین جون بعنوان “روز اِی سی دی” تصدیق نموده شد.

 یک هیئت در راس وزیر مشاور برای امور خارجه در شانزدهمین جلسه وزارتی از هند که یکی از اعضای بنیانگذار اِی. سی. دی است، نمایندگی کرد. وزیر هندی طی خطابش بدی تروریزم را که آسیا رو بروی آن است، مشخص نمود و برای جنگ علیه تروریزم، نیاز ایجاد مکانیزم دست جمعی را مورد تاکید قرار داد. وزیر موصوف متذکر حمله اخیر ترورستی در سری لانکا شد و غم و اندوه و تقبیح هند را اظهار نموده، دلیل نیاز برای اتخاذ فوری کنونشن جامع و مانع ملل متحد نسبت به تروریزم بین المللی پیش آورد.

دهلی جدید تعهدش نسبت به سوژه جلسه “شرکا در پیشرفت” را مجدداً مورد تاکید قرار داده گفت این در تطابق با روش تلاشهای دست جمعی و رشد همه جانبه هند است. هیئت هندی تلاشهای بین المللی در جهت فروغ به صلح و تثبیت، استفاده از انرژی پاک برای رشد دایمی محیط تنومند را مشخص نمود. در این مورد هند همه اعضای اِی. سی. دی را مدعو کرد که در ائتلاف بین المللی خورشید که صدر اعظم هند در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ براه انداخته شد، شریک شوند.