مراسم عروسی در افغانستان قسمت دوم

 

 

تهیه و تقدیم کننده : محمد یما رحیمی