مسابقه کریکت هند و سری لنکا امروز در کولکته

در بازی کریکت، تیم هند دومین نوبت خود از اولین مسابقه تیست علیه تیم سری لنکا در کولکته امروز از اسکور شبانه ۱۷۱ با خسارت ۱ ویکت از سر می گیرد. بروز چهارم این مسابقه دیروز اشتراک ۱۶۶ دوش مابین کِ  اِل راهول و شکهر دھون برای برتری جستن در این مسابقه از تیم هند راهنمایی کرد . قبل از این تیم مهمان در پاسخ اسکور تیم  هندی ۱۷۲ دوش از اولین نوبت ، ۲۹۴ دوش جمع آورده کاملاً از بازی بیرون شده بود