مسابقه گشایشی تورنامنت کرکیت تی – ۲۰ سه تیم زنان

در مسابقه گشایشی تورنامنت تی – ۲۰ سه تیمی شامل  هند ، استرالیا  و انگلستان امروز در ممبئ ،تیم هند با تیم استرالیا مقابله می کند. این مسابقه در ساعت ۱۰ صبح شروع می شود. تمام مسابقات این تورنامنت در استادیوم برابورن کلوب کرکیت هندی صورت خواهند گرفت. تیم زنان هندی بریاست هرمن پریت کور برای انتقام جوی از تیم استرالیا امید دارد چون تیم هند در سّری اخیر سه مسابقه بازی یک روزه هزیمت دیده بود