مسافرت سه روزه وزیر دفاع از فرانسه

 وزیر دفاع خانم نرملا سیتا رمن برای مسافرت سه روزه به فرانسه عزیمت نموده است. منابع رسمی گفته اند که خانم سیتا رمن با مقام همرتبه اش مذاکرات دامنه دار در باره راه ها برای عمق همکاری استراتیژیک بین دو کشور و راجع به مسایل عمده جهانی و منطقوی اجرا خواهد نمود. در مذاکرات شان دو رهبر توقع میرود در باره تولیدات مشترکه سکوهای نظامی و اسلحه جات توسط دو کشور جر و بحث کنند. رئیس جمهور فرانسه ایمانویل ماکرون در ماه مارچ از هند بازدید نمود که دوران آن دو شکور توسعه مناسبات استراتیژیک شان و عمق همکاری ضد تروریزم تصمیم گرفتند