مسدویت اقتصادی طولانی میان دولت مرکزی و ولایتی از بین برده شد

مسدویت اقتصادی حدوداً طولانی پنج ماه روی دو شاهراه ولایت مانیپور توسط شورای ناگا از شب گذشته به پایان رسیده است. این امر در اثر مذاکرات موفق آمیز سه جانبه میان نمایندگان دولت مرکزی و دولت منتخب جدید حزب بی جی پی و شورای متحد ناگا یا یو ان سی در دفتر مرکزی ولسوالی سیناپتی دیروز بعمل آورد. حالا دولت ولایتی  برای رهانیدن رهبران اسیر یو ان سی بدون هیچ شرط موافقه نموده است و تمام قضیه های مربوط به مسدویت اقتصادی ناگاه علیه رهبران ناگاه بشمول رهبران محصلین اش نیز بند خواهند بود. تمام سه طرف اجرای مذاکرات سه جانبه آینده در مدت یک ماه نیز آماده اند. نجمه هیبت الله والی ولایت ضمن ستایش نمودن تحولات گفت که برداشتن مسدویت مذکور طلیعه در یک قرن صلح و سعادت در این ولایت شمال شرقی خواهد بود