مسیر انکشاف مثبت هند

نویسنده: دکتر لیخا چکرابورتی

مترجم : هما ددوال

با قرار اعداد بانک جهانی برای ۲۰۱۷ هند ششمین بزرگترین اقتصاد جهان بعد از امریکا ، چین ، جاپان ، آلمان و سلطنت متحده گردیده است. هند فرانسه را به هفتمین مقام گزاشته است. جی دی پی هند بمقابله ۲.۵۸۲ تریلیون دالر برای فرانسه مبلغ ۲.۵۹۷ تریلیون دالر امریکی می باشد.

سلطنت متحده پنجمین بزرگترین اقتصاد جی دی بی ۲.۶۲ تریلیون دالر امریکی دارد که تقریباً ۲۵ بلیون دالر امریکی زیادتر از آن هند است. با معمه اخراج بریتانیا امکان عالی وجود دارد که هند در چند ربع دیگر بر سلطنت متحده هم فایق خواهد آمد و در آتیه نزدیک پنجمین بزرگترین اقتصاد جهان گردد. تجزیه کنندگان پیشگویی نموده اند که هند در جی دی پی عادی در دالر تا ۲۰۲۸ از آلمان و جاپان هم عبور کرده می تواند و هند توقع می رود مبلغ شش تریلیون دالر امریکی باشد که سومین بزرگترین اقتصاد در جهان در یک دهه آینده خواهد بود.

پیشگویی های میز لیگ اقتصاد جهانی (ولت) ۲۰۱۸ چاپ شده مرکز برای تحقیق تجارت و اقتصاد لندن بعلاوه پیشگویی نمود که هند برای گردیدن پنجمین بزرگترین اقتصاد جهان از سلطنت متحده و فرانسه هم جست عالی خواهد گرفت. سه کشور دیگر در فهرست عالیترین دهه کشور عبارتند از برازیل ، ایتالیا و کانادا.

راپور امکانات اقتصاد جهانی چاپ شده بانک جهانی ماه گزشته می گوید که هند توقع می رود که بر ارزش ۷.۳ در سال ۲۰۱۸ و ۷.۵ در ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رشد نماید. نرخ انکشاف با قرار اندازه محکم و مثبت است وقتیکه با نرخ انکشاف جی دی پی ۷.۱ فی صد در ۲۰۱۶ و فقط ۶.۷ در صد در ۲۰۱۷ مقایسه شد.

حایز دلچسپی است که اینجا یاد کرده شود که نرخ انکشاف هند در ۲۰۱۵ ۸.۲  در صد بود طوریکه توسط گزارش بانک جهانی اشاره شد. هند نیاز دارد پالیسی های پولی و مالی اش را استحکام دهد، بالخصوص پالیسی سرمایه گزاری عمومی همراه با مساعی برای ایجاد ثبات مالی در بازار ها برای بازگشت به انکشاف هشت در صد بعمل آورد. براه انداختگی رژیم جی اِس تی و تحمیل آی بی سی تاثر مثبت بر آسانی تجارت در هند در زمان طولانی داشته است.

گزارش آی اِم اِف با عنوان نظریه اقتصاد جهانی هم از مسیر انکشاف هند اندازه گرفته است . باقرار گزارش آی اِم اِف هند توقع می رود بر نرخ ۷.۴ در صد در ۲۰۱۸ و ۷.۸ در صد ۲۰۱۹رشد کند و جی دی پی چین توقع می رود فقط بر نرخ ۶.۶ در صد  در ۲۰۱۸ و ۶.۴ در صد ۲۰۱۹ رشد کند. اداره بررسی اقتصاد هند پیشگویی های جی دی پی هم آنندی بر نرخ ۷.۵ در صد برای سال ۲۰۱۸-۱۹ دارد.

در حالیکه هند سریعاً رشد می کند مسایل عدم برابری در آمد نیاز دارد حل و فصل شود. هند جمعیت ۱.۳۴ بلیون دارد با توقعی عبور جمعیت هند از آن چین تا ۲۰۲۴ تفاهم اقتصادی در ایالت ها در هند برای اخذ مسیر عمده انکشاف عالی وجود دارد.