مشارکت استراتیک هند و روسیه

بیستمین جلسه سران سالیانه بین هند و روسیه تصدیق مشارکت استراتیژیک” مخصوص، آزموده وقت و ارجیحتی در اوضاع رو به تغییر نظم جهان می باشد.صدراعظم هند نریندر مودی که برای اشتراک در پنجمین فورم اقتصادی شرقی در ولادی وستوک در شرق دور بر مسافرت دو روزه عزیمت داشت و رییس جمهور روسیه ولادی مرپوتین جلسه سران سالانه داشت.

دوران فورم اقتصادی هند پالیسی به شرق اقدام کنید اش را افشا نمود که منحیث ادامه دپلوماسی اقتصادی اش دیده شده می تواند.صدرعظم برای انکشاف ناحیه سرشار منابع خط وام مبلغ یک بلیون دالر آمریکی اعلان کرد.این پالیسی به دهلی جدید کمک خواهد کرد که در ناحیه مذکور بیشتر سرمایه گذاری و همکاری کند.هند در ساحات الماس، زغال و کان کنی طلا سرمایه گذاری می کند.

مناسبات بین دو کشور منحیث ” یگانه، معتبر و بهرمند متقابل با طبع، با فراگرفتن تمام نواحی ممکنه همکاری” مورد ستایش قرار گرفته شده اند.بعلاوه ارزش های همانند تمدنی، دوستی آزموده وقت، تفاهم متقابل، اعتبار،علاقمندی متقابل و تفاهم روش ها درباره مسایل بنیادی انکشاف و پیشرفت اقتصادی به هند روسیه کمک کرده اند که سطوح جهانی و منطقوی نزدیک تر شوند. شورای همکاری شنگهایی دوران مباحثات بین دو رهبر توجه عمده را جلب نمود. 

دوران جلسه سران سالیانه چند از بهترین کارایی سیاسی دو رهبر در پرتو چالش های که بدان دوکشور مواجه بوده اند، نمایش داده بودند.حمایت روسیه از هند بشمول آن در شورای امنیتی واضح بود طوری که آن گفت که لغو ماده 370 مسئله داخلی هند بود. 

در بیستمین جلسه سران سالیانه دو رهبر بر پیدا کردن افق جدید همکاری دوجانبه مثل در سکتور های تجارت، دفاع، فضا، انرژی، اتصال دریایی وغیره توجه دادند.

بر جبه اقتصادی رئیس جمهور پوتن بر افزایش 17 در صد در مقدار تجارت سالانه که در سال 2018 به 11 بلیون دالر آمریکی رسید، اظهار اطمیان  نمود. دو رهبر همکاری محکم، تجارت کثیر الجهتی و همکاری اقتصادی منحیث بنیاد افزایش مزید در معاملات اقتصادی و تجارتی ارجحیت دادند. علاقمندی در توسعه اشتراک روسیه پروگرام در هند بسازید و اشتراک هندیان در پروژه سرمایه در روسیه مورد جر و بحث قرار گرفت.

در سکتور انرژی، ضمن ستایش از معاملات موجوده انرژی، هند و روسیه برای همکاری مزید در اکتشاف زمین شناسی و انکشاف مشترک ساحات نفت و گاز در روسیه و هند متعهد می باشند.آنها برای جریان طویل المدت انرژی از روسیه به هند موفقت نمودند.هند مشتاق همکاری با روسیه در شمالگان می باشد. دو طرف نقشه راه برای همکاری در هیدرو کاربن برای سال 2019-24 را امضا کردند. توقع می رود که سکتور انرژی در پنج سال آینده به اوج های جدید خواهد رسید. 

در سکتور ذروی 12 واحد مزید نیروی دیزائن شده روسیه در 20 سال آینده تعمیر خواهند شد.

راه روی بین المللی حمل و نقل شمال جنوب هم مورد جر و بحث قرار گرفت.توجه بر جریان کار سند برقی بشمول معرفی تکنولوژی های دیجیتال و جهت یابی قمرمصنوعی به پروسه حمل و نقل مبذول کرده شد. راه جدید اتصال بین چنایی و ولادی وستک معرفی شد که در سرمایه گذاری تجارت و اقتصادی ثمر بخش خواهد شد. 

در پیروزی بزرگ سکتور دفاع هند برای آلات نظامی روسیه از اسباب یدکی را تولید خواهد کرد.آنها برای آماده کردن چهار چوب برای همکاری راجع به حمایت حمل و نقل موافقت کرده اند.

جلسه سران سالیانه و پنجمین فورم اقتصادی شرقی منحیث پیروزی بزرگ توصیف شده می تواند که در تمام سکتور ها بشمول معرفی پالیسی بشرق دور اقدام کنید را مضافاً استحکام خواهد داد.