مشاعره بمناسبت روز جمهوری هند

شعراء: داکتر لال زاد، آقای جاوید وشِشِت، کرشن موهن، صابر ابوهری،داکتر ننویر احمد علوی