مصاحبه ای با شرکت کنندگان افغانی در نمایش تجارتی بین المللی هند ۲۰۱۶ میلادی

 توسط آقای بهر الله صافی 

baharulla