مصاحبه ای با محصلین افغانی

 در پهنتون عثمانیه حیدرآباد

توسط انظر نجمی