مطالبه کردن گروه بین المللی ساینس دانان در کنفرانس تغییر محیط سازمان ملل متحد حهت کاهش خروج گلخانه ای

یک گروهی بین المللی ساینس دانان در کنفرانس تغییر محیط سازمان ملل متحد برای اقدام گیری بسوی هدف شان جهت کاهش خروج گاز گلخانه ای مطالبه کرده است. هفت ساینس دان وابسط به کشورهای چاپان ، آلمان  ، فرانسه و دیگران طی مذاکرات هئیت در این کنفرانس در پولند در خواست مذکور را ابراز نمودند. آنها بسوی یک راپور مخصوص توسط هئیت بین الدولتی در زمینه محیط زیست اشاره نموده اند. آمده است که تا سال ۲۰۳۰ درجه حرارت جهانی میتواند تا ۱.۵دیگری سلسیس افزایش یابد.آنها گفتند که اهداف عالی برای کاهش مذکور برای بهبود کردن درجه حرارت تحت پیمان تغییر محیط زیست پاریس نیازمند اند