معاملات پرداخت دیجیتال در ماه اگست سال ۲۰۱۸به ۲۴۴کرور رسیده است

تعداد معاملات پرداخت دیجیتال در هند در ماه اگست ۲۰۱۸با ۲۴۴.۸۱ کرور رسیده است که از اکتبر ۲۰۱۶افزایش بیشتری یافته است و این امر بر نحوه پذیرش روش های پرداخت دیجیتالی در طول دو سال گذشته تاکید دارد. بیانیه وزارت مخابرات و فن آوری اطلاعات در دهلی جدید گفت که پرداخت های جدید، بی اچ ای ام – یو پی ای، ای پی اس و ان ای تی سی، اکوسیستم پرداخت دیجیتال را با افزایش فرد به فرد  و پرداخت فرد به بازرگان  تبدیل کرده اند. این اعلام کرد تعداد معاملات پرداخت دیجیتال در ماه اوگست ۲۰۱۸با ۲۰۷ درصد افزایش به ۲۴۴.۸۱کرور در مقایسه با ۷۹.۶۷ کرور در اکتبر ۲۰۱۶رسیده است. ارزش این معاملات، که در اکتبر ۲۰۱۶به ۱۰۸.۷.۷ لک کرور روپیه رسیده بود، در ماه اوگست ۲۰۱۸با ۸۸درصد افزایش به ۲۰۴.۸۶ لک کرور روپیه رسیده است.